ജില്ല : തൃശ്ശൂര്‍
ബ്ളോക്ക് : മുല്ലശ്ശേരി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം : 9.19ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം : 15
ജനസംഖ്യ : 24213
പുരുഷന്‍മാര്‍ : 7145
സ്ത്രീകള്‍ : 8327
ജനസാന്ദ്രത : 2146
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം : 1155
മൊത്തം സാക്ഷരത : 91.42
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ ) : 95.48
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ ) : 88

Source : Census data 2001

Simon Pavaratty

.
Powered by Blogger.