വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍

1. വിവാഹ ധനസഹായം
 2 . ഐ എ വൈ ഭവന പദ്ധതി
 3 .ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലു വിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 4 . ഭവന നിര്‍മ്മാണം
 5 . ഭവന പുനരുദ്ധാരണം
 6 . മുട്ടക്കോഴി വിതരണം
 7 . കുടിവെള്ള കിണര്‍
 8. എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സ് ഫീ (യുവജനം)
 9. ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്
 10 . തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം
 11. വനിതകള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ വിതരണം
 12.ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ് വിതരണം