ക്രൈസ്റ്റ് കിംഗ്‌ കോൺ വെന്റ് ഹൈ സ്കൂൾ

 ക്രൈസ്റ്റ്  കിംഗ്‌ കോൺ വെന്റ് ഹൈ സ്കൂൾ