മാതൃഭൂമിയും ഫെഡറൽ ബാങ്കും ഒന്നിച്ചു നടത്തുന്ന "സ്പീക്ക്‌ ഫോർ കേരള" എന്ന പ്രോഗ്രാമ്മിൽ നിലവിൽ പങ്കെടുത്ത 10000 ങളെ പിന്തള്ളി നമ്മുടെ റെബിൻ വിൻസെന്റ്‌ ഗ്രാലൻ വിജയിയായിSimon Pavaratty

.
Powered by Blogger.