തിരുനാൾ തിരുമുറ്റമൊരുക്കാൻ പാവറട്ടി വിശേഷം ഒരുങ്ങീട്ടാ.ii


മ്മ്ടെ പാവട്ടറി പെരുന്നാൾ‍ പോസ്റ്റ് കൊടിയേറി ട്ടാ...'' വെടിക്കെട്ടും ബിൻ റുവാദ്യവും വളയും ദീപാലങ്കാരവുമൊക്കെയായി തിരുനാൾ തിരുമുറ്റമൊരുക്കാൻ പാവറട്ടി വിശേഷം ഒരുങ്ങീട്ടാ.ii