സ്ത്രീ ശക്തി സംഗമം

മണലൂരിൽ മഹിളകൾ A- N.രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിജയത്തിന്നു വേണ്ടി സ്ത്രീ ശക്തി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു