മത്സ്യകൃഷി വിളവെടുപ്പ്

മേച്ചേരിപ്പടി കണ്ണംകുളങ്ങരയിൽ മത്സ്യകൃഷി വിളവെടുപ്പ് -- 2016ഫോട്ടോ ബിജോയ്‌ പെരുമാട്ടിൽ