പതിവ് തെറ്റാതെ ടൈറ്റസ് ചേട്ടൻ എത്തി


പതിവ് തെറ്റാതെ ടൈറ്റസ് ചേട്ടൻ എത്തി. ടൈറ്റസ് ചേട്ടൻ മേളം ആസ്വദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. തൃശൂര് ജില്ലയില് ഒട്ടു മിക്ക പൂരത്തിനും പെരുനാളിനും മേളം ആസ്വദിക്കാന് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാകും. താളം കാണാപാഠം ആണ് പുള്ളിക്ക്

[youtube src="http://www.youtube.com/embed/Lm9k1EUd9f8"][/youtube]