കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയുടെ തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം


മണ്ണുത്തി കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ സെന്‍ററില്‍ തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍ എ ന്ന വിഷയത്തില്‍ 28നും 29നും പരിശീലനം നല്കും. 1000 രൂപയാണു രജിസ്ട്രേ ഷന്‍ ഫീസ്. ഫോണ്‍: 8086405476.