ചേറ്റുവ കോട്ട , കിടങ്ങ്

ചേറ്റുവ കോട്ട , കിടങ്ങ് പുല്ലു പിടിച്ച നിലയിൽ