അമലയില്‍ സൗജന്യ ശസ്ത്രക്രിയ ക്യാമ്പ് നാളെ

അമലയില്‍ സൗജന്യ ശസ്ത്രക്രിയ ക്യാമ്പ് നാളെയും മറ്റന്നാളും നടക്കും.


 തൈറോയ്ഡ്, കുടലിറക്കം, വെരിക്കോസ് വെയിന്‍, സ്തനങ്ങളിലെയും വയറിലെയും മുഴകള്‍ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഓപ്പറേഷന്‍ നടത്തുന്നതിനുമാണ്  സൗജന്യ ക്യാമ്പ്

. ഫോണ്‍: 2304000.