പാവറട്ടി തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന തിരുസന്നിധി മേളം2016 പാവറട്ടി തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ചു  നടന്ന തിരുസന്നിധി  മേളത്തിന്റെ വീഡിയോ

വീഡിയോ - സൈമൺ പാവറട്ടി