പാവറട്ടിയെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കുന്നഗ്രാമി മനോജ് ജോർജ്ജ് സംഗീത രാവ്


ദേ... പാവറട്ടി പെരുന്നാളിന് പാവറട്ടിയെ ഇളക്കിമറിക്കാൻ മനോജ് ജോർജിന്റെ സംഗീത സംഘം വരണ്ട്ണ്ട് ട്ടാ...

 ജീസസ് യൂത്ത് ഏപ്രിൽ 18 രാത്രി 7 മണി മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം പള്ളി തിരുമുറ്റത്ത് സംഗീതത്തിന്റെ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കും' ക്ലാസിക്ക്, റോക്ക്, ഐറിഷ് സംഗീത ശാഖകൾ കോർത്തിണക്കി മലയാളത്തിലെ ഗ്രാമി അവാർഡ് ജേതാവ് പാവറിയെ സ്വയം സംഗീതമാക്കി മാറ്റും. അപ്പോ ഏങ്ങനെയാ.... പോര് ല്ലേ മ്മ്ടെ പാവറട്ടി പെരുന്നാൾക്ക് '