ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.ഒരു തുമ്പപ്പൂവിൻ ചിരിയായി.🌸
ചിങ്ങനിലാവിന്ടെ തിലകമായി.🙂
സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങളുടെ തേരിലേറി,ഒരു പൊന്നോണം വരവായി.
🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.
☘☘☘☘☘☘☘☘
😃Happpy Onam 😃
🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼