ദേവസൂര്യയുടെ മത്സ്യകൃഷി വിളവെടുപ്പ് ആവേശമായിപാവറട്ടി വിളക്കാട്ടുപാടം ദേവസൂര്യ കലാവേദി നടത്തിയ മത്സ്യകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ആവേശമായി. മുരളി പെരുനെല്ലി എംഎൽഎ ആദ്യ വലയെറിഞ്ഞ് മത്സ്യകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

റെജി വിളക്കാട്ടുപാടം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. സന്തോഷ് ദേശമംഗലം, ലിജോ പനക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. രോഹു, കട്ട്ല, ഗ്രാഡ്കാർപ്പ് തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. ജീവനുള്ള പിടയ്ക്കുന്ന മത്സ്യം വാങ്ങാൻ പരിസരവാസികളായ ഒട്ടേറെ പേർ കുളക്കടവിൽ എത്തിയിരുന്നു.