"ഈ അഗീകാരം ഏറ്റവും മധുരതരം "!!!പ്രതിഫലമായി ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ദേവസൂര്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ച പ്രവർത്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രജോതനവും മാത്റ്ക യും ആകണം എന്നു മാത്രമേഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന - ചികിൽസക്കായി സ്വന്തം കിടപ്പാടം എന്ന സ്വപ്നം പോലും നഷ്ടപെട്ട ജോയ് വെള്ളറക്ക് പാവറട്ടി ഇടവകയിലെ കുടുമ്പ കൂട്ടായ്മ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ വീടു നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് പൈസ നൽകുവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും തങ്ങളാൽ ആവുന്ന വിധത്തിൽ ശ്രമദാനമായി കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ ഉറച്ച് കൽപ്പണി പൂർണ്ണമായ് ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു.കാലത്ത് പണിക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പുള്ള 2 മണിക്കൂറാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത് വീടുപണി പൂർത്തീകരിച്ച് താക്കോൽ നൽകുന്ന ചടങ്ങിൽ ദേവസൂര്യയെ പാവറട്ടിപള്ളിയിൽ വച്ച് അനുമോദിച്ചപ്പോൾ