പെരിങ്ങാട് ഗ്രാമത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഗ്രീൻ ഇന്ത്യ മിഷൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും

പെരിങ്ങാട് ഗ്രാമത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഗ്രീൻ ഇന്ത്യ മിഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. കാലാവസ്‌ഥ വ്യതിയാനത്തെയും ആഗോളതാപനത്തെയും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന പാരിസ്‌ഥിതിക ദുരന്തങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഹരിതഭാരത ദൗത്യം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

അഞ്ച് വർഷംകൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് മുല്ലശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏക ഗ്രാമമാണ് പെരിങ്ങാട്. ജില്ലാ സമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരിങ്ങാട് ഗ്രാമഹരിത സമിതിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. ചുക്കുബസാർ സെന്ററിൽ പദ്ധതിയുടെ സൂക്ഷ്മാസൂത്രണ രൂപരേഖ തയാറാക്കുന്നതിന് ചേർന്ന പങ്കാളിത്ത ഗ്രാമ വിശകലന യോഗം പാവറട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ.പി.കാദർമോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു