കുടിവെള്ള വിതരണവുമായി പ്രവാസി മലയാളികള്‍

കിയോസ്‌കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാത്ത തീരദേശമേഖലകളില്‍ കുടിവെള്ളവുമായി പ്രവാസി മലയാളികള്‍.

മരുതയൂര്‍ കാളാനി മേഖലയില്‍ രണ്ട് കിയോസ്‌കുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് ശമനമായിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്  വാര്‍ഡിലെ തന്നെ വീടുകളിലെ ശുദ്ധജലമുള്ള കിണറുകളില്‍നി നിന്നും വിതരണത്തിനായുള്ള വെള്ളം ശേഖരിച്ചു  പ്രവാസിമലയാളികള്‍ കുടിവെള്ളവുമായി എത്തിയത്.

കടുത്ത വേനലില്‍ ഒന്നാം വാര്‍ഡ് മേഖലയില്‍ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമമാണ്. ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളില്‍ കിയോസ്‌കുകള്‍ ഇല്ലാത്ത മേഖലയില്‍  വേനലില്‍ ആശ്വാസമായി പ്രവാസിമലയാളികള്‍ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നുണ്ട്.