കൃഷി സഹായധനം


പാവറട്ടി: 20 സെന്റില്‍ കരനെല്‍കൃഷി, പച്ചക്കറികൃഷി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് സഹായധനം നല്‍കും. ജൂണ്‍ 10ന് മുന്‍പായി ഭൂനികുതിപകര്‍പ്പ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് പകര്‍പ്പ് എന്നിവസഹിതം പാവറട്ടി കൃഷിഭവനില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കണം. കരനെല്‍കൃഷിക്കുള്ള വിത്ത് ലഭ്യമാണ്.